Instruks


 1. BAGGRUND
 • Et attak defineres som nye symptomer eller opblussen af gamle symptomer, der medfører neurologisk dysfunktion af mindst 24 timers varighed, og er forudgået af 4 ugers stabil periode i fravær af feber eller infektion
 • Forværring af symptomer ved infektion og feber er oftest et pseudoattak, og diagnosen attak kan kun stilles, hvis patienten efter at være blevet afebril fortsat har forværring af tilstanden. Dette er ikke usædvanligt, da mange attakker udløses af infektioner.
 • Ved et behandlingskrævende attak vil der normalt være tydelig objektiv forværring, eller patientens symptomer er så udtalte, at det påvirker dennes funktionsniveau
 • Sensorisk attak og attak med opblussen af gamle symptomer behandles også, hvis der er påvirket funktionsniveau
 • Ved MS-relateret synsnervebetændelse har man ikke kunnet påvise effekt af behandling med methylprednisolon på blivende synsfunktion, hvorfor der ikke er indikation for behandling. Behandling kan overvejes ved udtalte smerter, bilaterale symptomer eller svær synsnedsættelse.
 • Ved neuromyelitis optica gives altid behandling, og her er det vigtigt, at behandlingen gives tidligt i forløbet.
 • MOG-antibody disease er kendetegnet ved et markant respons på steroidbehandling
 1. BEHANDLING
 • Ved behandlingskrævende attak anbefales methylprednisolon pulsbehandling
 • Methylprednisolon pulsbehandling afkorter varigheden af attakket og giver muligvis en bedre remission, mens tiden til næste attak ikke påvirkes
 • Ved behandlingskrævende attak bør der tages stilling til genoptræningsbehov
 1. METHYLPREDNISOLON PULSBEHANDLING

Kontraindikationer

 • Overfølsomhed overfor methylprednisolon
 • Systemisk svampeinfektion og andre infektioner, hvor der ikke er iværksat sufficient antibiotisk behandling
 • Aktiv ulcussygdom
 • Ved diabetes mellitus opmærksomhed på behov for hyppige blodsukkermålinger og eventuelt behov for behandling under indlæggelse
 • Se punkt 5 vedr. graviditet og amning

Undersøgelser før behandling

 • Urinstix (asymptomatisk bakteriuri og leukocytter i urinen hos kvinder kontraindicerer ikkeattakbehandling, men bør føre til overvejelse om samtidig antibiotikabehandling)
 • Eventuelt blodprøver (infektionstal, blodsukker, evt. HgbA1C)
 • Pulsbehandling med methylprednisolon er ikke forbundet med risiko for osteoporose, men hvis patienten har andre risikofaktorer for osteoporose bør henvisning til DXA-skanning overvejes. Der henvises i øvrigt til NBVfra Dansk Endokrinologisk Selskab.

Dosering af methylprednisolon

 • Peroral og intravenøs behandling er i kontrollerede undersøgelser fundet ligeværdige hvad angår effekt og bivirkninger
 • Peroralt gives typisk Medrol 1000 mg daglig i 3 dage eller 500 mg daglig i 5 dage
 • Intravenøst gives Solu-Medrol 1000 mg daglig i 3-5 dage
 • De fleste vil have behov for sovemedicin, fx zopiclone 7,5 mg p.n. nocte
 • Profylaktisk behandling med syrepumpehæmmer kan være indiceret, fx pantoprazol 40 mg x 1

Aftrapning af behandling

 • Effekten af aftrapning er ikke dokumenteret i kontrollerede undersøgelser
 • Ved alvorlige attakker kan behandlingen eventuelt forlænges med fx 500 mg daglig i 4 dage
 1. Bivirkninger ved pulsbehandling
 • Ved korttidsbehandling ses sjældent alvorlige bivirkninger
 • Typiske klager er søvnbesvær, uro og rastløshed, hjertebanken, humørændring, gastrointestinalt ubehag og væskeretention
 • Sjældent ses psykoser, diabetes mellitus, forværring af hypertension samt ulcus ventriculi
 • Behandling er muligvis associeret med en øget risiko for avaskulær knoglenekrose
 1. Graviditet
 • Pulsbehandling med methylprednisolon bør undgås i 1. trimester, men kan komme på tale ved alvorlige attakker
 • I 2.-3. trimester er behandling tilladelig, men det anbefales at konferere med obstetriker

Senest revideret: 22. december 2021
Forfattere: Claudia Hilt, Finn Sellebjerg
Referenter: Jette Frederiksen, Peter Vestergaard Rasmussen
Godkendt af: Mads Ravnborg, Redaktionsgruppe B