Instruks

Tidspunkt for behandlingsstart?
Det optimale tidspunkt for behandlingsstart er ikke klart defineret og må følgelig være individuelt; beslutningen beror på bl.a.:

• Symptominvolvering af dominant ift. ikke-dominant side
• Symptomernes indvirkning på erhvervsevne og tilknytning til arbejdsmarkedet
• Symptomernes påvirkning af livskvalitet samt dagligdagsaktiviteter
• Symptompræsentation eks. tremor-dominant eller akinetisk-rigid

Hvordan indledes behandling?

Behandling ved Parkinsons sygdom er alene symptomatisk. Ved indledning af behandling skal være klart for både behandler og patient, at behandlingsmålet er lindring af symptomer, bedring af funktionsniveauet og/eller bedring af livskvaliteten hos patienterne – dernæst at begrænse behandlingens kort- og langtidsbivirkninger.

Behandlingsvalget afhænger af bl.a.:

 • Patientens alder
 • Sygdommens sværhedsgrad
 • Komorbiditet herunder kognitiv dysfunktion
 • Indtag af øvrige lægemidler
 • Patientens evt. præference

Hæmmere af monoaminooxidase type B (MAO-B), dopaminagonister (DA) og levodopa har alle dokumenteret effekt på motoriske symptomer ved idiopatisk Parkinsons sygdom og kan principielt alle anvendes som førstevalgsbehandling; ved behandlingsindledning bør man være opmærksom på risikoen for udvikling af søvnanfald, impulskontrolforstyrrelser og/eller dyskinesier (se herunder).

Risikofaktorer for impulskontrolforstyrrelse

·         Yngre alder

·         Sygehistorie med affektive, navnlig depressive symptomer

·         Sygehistorie med tidligere impulskontrolforstyrrelse

·         Familiehistorie med impulskontrolforstyrrelse eller misbrug

·         Apati

·         Mænd

Risikofaktorer for levodopa-inducerede dyskinesier

·         Yngre alder ved symptomdebut

·         Alvorlig/svær sygdomsgrad

·         Høj kummulativ levodopadosis

·         Lav kropsvægt/lavt BMI

·         Kvinder

 

Non-farmakologisk behandling til alle patienter:

 • Information om sygdommen og behandlingsmuligheder
 • Information om Parkinsonforeningen
 • Henvisning til vederlagsfri fysioterapi med henblik på:
  • Træning af muskelstyrke og muskelfunktion
  • Træning af gang og balance
  • Træning af koordination
  • Strækøvelser

Non-farmakologisk behandling til udvalgte patienter:

 • Henvisning til ergoterapeut med henblik på:
  • Vurdering af evne til at varetage dagligdagsaktiviteter eks. personlig pleje
  • Formidling af relevante hjælpemidler
  • Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen/hjemmet
 • Henvisning til logopæd med henblik på:
  • Træning i nedsættelse af talehastigheden
  • Træning af stemmestyrke og stemmekvalitet
  • Herudover kan synkeevnen kan påvirkes positivt af tale- og stemmetræning
 • Henvisning til diætist ved ernæringsmæssige problemer

Farmakologisk behandling fortrinsvist til patienter under 70 år:

 • MAO-B-hæmmer ved lette symptomer
  • Rasagilin
  • Safinamid
  • Selegilin
 • DA ved lette til moderate symptomer (navnlig hos patienter < 60 år)
  • Pramipexol
  • Ropinerol
  • Rotigotin
 • Levodopa og decarboxylasehæmmer ved moderate til svære symptomer
  • Levodopa/benserazid
  • levodopa/carbidopa
  • levodopa/carbidopa/entecapon

Generelt kan de enkelte præparater med fordel kombineres, hvorved den daglig dosis af levodopa kan holdes så lav som muligt.

Farmakologisk behandling til patienter over 70 år eller patienter med kognitiv dysfunktion:

 • Levodopa og decarboxylasehæmmer evt. i kombination med mindre dosis DA
  • Levodopa/benserazid
  • Levodopa/carbidopa
  • levodopa/carbidopa/entecapon

Se pro.medicin.dk for nærmere dosering samt ækvipotente doser for de forskellige DA.

Særlige problemer ved behandling af idiopatisk Parkinsons sygdom

Fejlsynkning og perioperativ behandling

 • Ved behov for medicinfaste kan anvendes rotigotin-depotplaster.
 • Ved midlertidig fejlsynkning kan anvendes nasogastrisk sonde; ved permanent fejlsynkning henvises til anlæggelse af perkutan gastrostomisonde.
 • Almindelige tabletter kan i udgangspunktet knuses og oftest i kapselform opslæmmes i vand; depottabletter og -kapsler kan midlertidig ændres til almindelige tabletter/kapsler eller dispergible tabletter.

Senest revideret d. 04.03.2024
Forfattere: Søren Bruno Elmgreen
Referenter: Harald Johann-Heinrich Floer, Sara Skovbølling
Godkender: Nikolaj Folke la Cour Karottki, redaktionsgruppe D