FORKORTELSER

MS: Multipel sklerose

EDSS: Expanded Disability Status Scale

T25FW: Timed 25-Foot Walk Test.

MSWS-12: 12-Item Multiple Sclerosis Walking Scale

OCT2: Organisk kationstransporter 2

 

BAGGRUND

Fampridin er en kaliumkanal-blokker som anvendes og er indiceret til forbedring af gangfunktionen hos patienter med MS og EDSS mellem 4 til 7.

Omkring 40 % af patienter responderer på behandlingen. Derfor foretages testbehandling inden behandlingsopstart med henblik på identificering af responders.

 

VIRKNINGSMEKANISME

Fampridin udøver sin effekt ved at blokere spændingsafhængige kalium-kanaler i centralnervesystemet. I de demyeliniserede segmenter af aksoner blotlægges kalium-kanaler, hvilket leder til lækage af kaliumstrømme og hyperpolarisering af aksonet. Herved opstår aksonal ledningsblok som fører til neurologiske deficits. Fampridin blokerer kalium-kanaler og minimerer derfor kaliumstrømme ud af aksonet, hvorfor aktionspotentialet forstærkes i de demyeliniserede aksoner.

Da fampridin er fedtopløseligt, kan det passere blod-hjerne-barrieren. 90% filtreres uomdannet gennem nyrerne, time to peak plasma concentration er cirka 3,5 timer og plasmahalveringstiden er cirka 6 timer.

 

BEHANDLINGSFORLØB

 • Inden behandlingsstart skal gangtesten T25FW udføres, spørgeskemaet MSWS-12 udfyldes og der skal tages basisblodprøver inkl. nyretal. Herefter kan behandling med fampridin påbegyndes (10 mg 2 gange dagligt med 12 timers mellemrum, anbefales indtaget forskudt af et måltid). Ovennævnte tests benyttes som baseline for fremtidige tests.
 • På 13. til 14. dagen efter behandlingsopstart gentages T25FW og MSWS-12. Ved forbedring ≥ 20% på T25FW og/(eller) ≥ 4 points på MSWS-12 kan patienten klassificeres som responder og overgå til fast behandling med uændret dosis.
 • Patienter i behandling med fampridin bør testes årligt med T25FW og MSWS-12 for at sikre den fortsatte effekt. Derudover skal der tages årlige blodprøver for at monitorere nyrefunktionen. Såfremt patienten giver udtryk for tvivl af effekt eller resultat ikke er ≥ 20% på T25FW og/(eller) ≥ 4 points på MSWS-12 i forhold til baseline, kan fampridin pauseres i en uge. Herefter gentages tests, hvor forværring ≥ 20% på T25FW og ≥ 4 points på MSWS-12 tolkes som udtryk for fortsat effekt.

Virkningsmekanisme for fampridin

(A) Det demyeliniserede akson med lækage af kaliumstrømme fra blotlagte kalium-kanaler fører til hyperpolarisering af membranpotentiale over aksonet. Membranpotentialet bliver derfor mere negativt og kommer længere væk fra tærskelværdien, hvilket fører til aksonal ledningsblok og nedsat/manglende synaptisk transmission.

(B) Fampridin blokerer de blotlagte kalium-kanaler og minimerer lækage af kaliumstrømme, hvorfor membranpotentiale kommer tættere på tærskelværdien i forhold til tidligere. Aktionspotentialernes varighed og amplitude øges og synaptisk transmission forbedres.

 

KONTRAINDIKATIONER

 • Kendt epilepsi
 • Samtidig behandling med andre lægemidler der indeholder fampridin.
 • Moderat eller svær nyreinsufficiens (glomerulær filtrationsrate <50 ml/min).
 • Samtidig behandling med lægemidler som hæmmer OCT2 (f.eks. Cimetidin).

 

FORSIGTIGHEDSREGLER

 • Samtidig behandling med andre lægemidler som er substrater for OCT2 (f.eks. Carvedilol, Propranolol og Metformin).
 • Ved epileptisk anfald samtidigt med behandling med fampridin, skal behandlingen afbrydes.
 • Forsigtighed ved kardiovaskulære sygdomme, især ved hjerterytme- og ledningsforstyrrelser.
 • Ved behandling med fampridin skal regelmæssig kontrol af nyretal udføres ved let nyreinsufficiens og hos ældre.
 • Øget risiko for fald i 1 til 2 måneder efter behandlingsopstart. Ganghjælpemidler bør optimeres inden opstart.

 

BIVIRKNINGER

Urinvejsinfektioner, svimmelhed, balanceproblemer, paræstesier (inkl. forværring af trigeminusneuralgi), søvnløshed, hovedpine, tremor, kvalme, opkastninger, obstipation, virale infektioner, rygsmerter.

 

GRAVIDITET OG AMNING

Bør ikke anvendes under graviditet og amning

 

Seneste revideret: 04.10.2023

Forfattere: Sepehr Mamoei, Matthias Kant

Referenter: Peter Vestergaard Rasmussen

Godkendt af: Finn Sellebjerg, redaktionsgruppe B