Strategidokument

Formål:  At give et kortfattet overblik over principperne for udredning af patienter med mulig kognitiv dysfunktion.

Forkortelser:
MCI:
Mild Cognitive Impairment
MMSE: Mini Mental State Examination
MoCa: Montreal Cognitive Assessment
BASIC: Brief Assessment of Impaired Cognition
RUDAS: Rowland Universal Dementia Assessment Scale
ACE: Addenbrookes Cognitive Examination
FAB: Frontal Assessment Battery
FAQ-IADL: Functional Activities Questionnaire

Principper for udredning:

 • Udredning foretages ikke, når patienten er akut præget af anden sygdom. Afvent habitualtilstand.
 • Inden vurdering af kognitiv funktion optimeres medicinering, og et alkoholmisbrug bør minimeres, helst ophøre, i mindst 3 måneder.
 • Udredningens omfang afhænger af demenstilstandens sværhedsgrad.
 • Ved tvivlsom demens, og ved let til moderat demens er supplerende udredning ud over basal udredning ofte nødvendig for at kunne stille en sygdomsspecifik diagnose.
 • Ved svær demens vil en diagnose ofte kunne stilles på baggrund af basisudredningen.
 • Ved MCI tilbydes primært opfølgning i demensenheden. MCI udredes ikke rutinemæssigt med specifikke biomarkører for Alzheimers sygdom.
 • Etniske minoriteter er en heterogen gruppe med hensyn til kulturel baggrund, sprogfærdigheder og uddannelsesniveau. Det kognitive funktionsniveau kan evt. afdækkes ved hjælp af RUDAS.

Basisudredning:

 • Anamnese
  • Familiære dispositioner, tidligere somatiske og psykiske sygdomme
  • Aktuelle symptomer
   • Forløbet – akut eller snigende debut, progression?
   • Kognitive ændringer
   • Dagligt funktionsniveau (anvend FAQ-IADL eller anden funktionsscore)
   • Ændring af personlighed og adfærd
   • Bevægeforstyrrelser, lateraliserede udfald, gangforstyrrelser, faldtendens, urininkontinens, primitive reflekser.
   • Hallucinationstendens, REM søvn forstyrrelser.
  • Gennemgang af aktuel medicin, herunder eventuel misbrug af medicin eller narkotika
  • Tobak og alkoholforbrug
  • Sociale oplysninger inkl. skolegang, uddannelse og erhvervsarbejde.

Anamnesen bør altid suppleres med oplysninger fra pårørende eller anden informant med godt kendskab til patienten.

 • Almindelig somatisk undersøgelse, inkl. BT, puls, vægt og højde
 • Neurologisk undersøgelse, demensfokuseret.
 • Undersøgelse af kognitive funktioner
  • En kort kognitiv test (MMSE, MoCa eller BASIC samt urskivetest).
  • Test-score er ikke i sig selv afgørende for, om der er tale om kognitiv dysfunktion. Afhænger af præmorbid funktion samt hvilke kognitive domæner som er afficerede.
  • Udvidede hukommelsestests (ACE eller lignende) bør anvendes ved kognitive svigt i let til moderat grad eller præmorbidt højt begavelsesniveau.
  • Tests til belysning af frontal funktion kan benyttes ved særlig mistanke om frontallapspåvirkning (f.eks. FAB)
  • Ved mistanke til depressive symptomer kan evt. anvendes Geriatrisk Depressionsskala eller anden depressionsskala.
 • Parakliniske undersøgelser
  • Demens-screenings blodprøver (se evt. SST vejledning)
  • Ved mistanke om særlige tilstande kan suppleres med andre blodprøver (f.eks. HIV test, syfilis test, ANA screening)
 • EKG
 • CT eller MR scanning (rutine uden kontrast)

 Supplerende udredning:

 • Tilhører pt. regions- eller højst specialiseret funktion eller er uafklaret på regionsfunktions niveau henvises til enhed med regions/højt specialiseret niveau
 • Neuropsykologisk undersøgelse
  Ved tvivlsom eller let demens, herunder mistanke om MCI
  Ved differentialdiagnostisk afklaring af demenstype.
 • MR skanningVed tvivl om diagnosen, og hvor MR forventes at kunne øge den diagnostiske sikkerhed.
  MR anbefales ved mistanke om vaskulær demens i let til moderat grad samt let til moderat mixed demens (AD + VaD). MR er især værdifuld ved mistanke om fokal atrofi, småkarssygdom eller inflammatoriske sygdomme
 • 18F-FDG PET

Bidrager til at sandsynliggøre tilstedeværelsen af neuronal degeneration og bidrager til at differentiere mellem forskellige demensdiagnoser.

 • DAT-SPECT skanning eller PET PE2I skanning

Anvendes til at støtte en klinisk mistanke om en demenssygdom indenfor Parkinsonspektret.

 • Lumbalpunktur, inklusiv analyse af beta-amyloid, fosforyleret tau (p-tau), total tau (t-tau) og neurofilament light chain (NfL)

Bidrager til at identificere principielt behandlelige sygdomme som årsag til kognitiv svækkelse og med henblik på at øge den diagnostiske præcision ved skelnen mellem forskellige demenssygdomme.

 • PET-amyloidskanning

Påviser betaamyloid i hjernen. Bemærk at betaamyloidophobning forekommer med stigende hyppighed med alderen hos kognitivt raske personer.

 • Udredning for arvelig demenssygdom

Specialistopgave

Henvisninger:

National Klinisk Retningslinje (NKR): Diagnostik af Mild Cognitive Impairment og Demens (SST, 2018)


Senest revideret d. 24.02.2023
Forfattere: Annette Thomsen og Peter Høgh
Referenter: Lise C. Salem og  Hanne Gottrup
Godkender: Nanna Dombernowsky, redaktionsgruppe D