Instruks

___________________________________________________________________________

OBS! : Afregistreret d.2.3.2018!

1. BAGGRUND

Zinbryta (daclizumab) er et monoklonalt antistof, der bindes til CD25-subunit på T-lymfocytters IL-2 høj-affinitet receptor og forhindrer interaktion mellem CD25 og IL-2, hvorved aktiveringen af ​​pro-inflammatoriske lymfocytter hæmmes. Mængden af frit IL-2 øges derved, hvilket medfører en relativ opregulering af regulatoriske CD56 bright NK-celler via IL-2 intermediær-affinitet receptoren, som ikke blokeres af daclizumab.

I RADS rapporten fra 1.dec. 2016 sidestilles Zinbryta effektmæssigt med Gilenya og indplaceres som en 2.linjebehandling, men med mulighed for at anvende det som 1.linjebehandling efter afprøvning af andre præparater.

I juli 2017 besluttede EMA at skærpe anbefalingerne efter et fatalt tilfælde af autoimmun hepatit efter kort tids behandling.


2. Indikation

 • Attakvis MS med sygdomsaktivitet (> 18 år)

Behandlingen må kun anvendes

 1. Til patienter med sygdomsgennembrud på en 1. linjebehandling efter at natalizumab og/eller fingolimod er forsøgt eller ikke skønnes egnet til patienten, f.eks. pga JCV positiv status (natalizumab) og DM/kardiel lidelse (fingolimod).
 2. Kan overvejes som 1. linjebehandling til patienter med høj sygdomsaktivitet, efter at natalizumab og/eller fingolimod er forsøgt eller ikke skønnes egnet til patienten


3. Kontraindikationer

 • Overfølsomhed mod daclizumab

 • Eksisterende leversygdom eller tegn på nedsat leverfunktion (abnorm ALAT eller ASAT

 • Andre autoimmune sygdomme

 • Behandlingen anbefales IKKE brugt ved samtidig anvendelse af andre potentielt levertoxiske præparater.
 • Tidligere tuberkulose. Er patienten eksponeret for tuberkulose skal denne undersøges for dette før evt. start på daclizumabbehandling

 • Graviditet


4. Interaktioner

Ingen kendte. Anslag af inaktiveret influenzavaccine har samme styrke som hos raske. Vaccination med levende vacciner frarådes.


5. Bivirkninger

Generelt er behandlingen veltolereret og uden bivirkning af de enkelte injektioner.

 • Leverpåvirkning: Sjældne men kan være alvorlige. 2 tilfælde af autoimmun hepatit med dødelig udgang er beskrevet.

 • Hudreaktioner, f.eks. udslæt, eksem, allergisk dermatitis m.m . Relativt hyppige, men kun sjældent alvorlige.

 • Let forøget risiko for luftvejsinfektioner, få alvorlige infektioner

 • Depression nævnes som mulig bivirkning

 • Gastrointestiale gener og colitis er set under behandling

 • Lymfadenopati er beskrevet hos 5% af behandlede, sjældent alvorligt

Lymfocyttallet påvirkes kun i lettere grad af daclizumab.


BEHANDLINGSFORLØB

1. Før behandlingen startes

Patienten skal være grundigt informeret om behandlingen, specielt at den månedlige injektion altid skal forud gås af en blodprøve, mhp levertal og funktion.

Basisprøver: Hb, Leucocytter + diff.tælling, elektrolytter, ASAT, ALAT, Bilirubin. For kvinder i fødedygtig alder suppleres denne med HCG (graviditetstest).


2. Behandlingsstart

Behandlingen startes med fuld dosis, som er 150 mikrogram s.c., og fortsættes med månedlige injektioner. Afhængigt af patientens ønske og færdigheder kan vedkommende instrueres i selvinjektion ved de følgende behandlingsbesøg.


3. Monitorering

 • Basisprøvepakke hver 3.måned.
 • Leverprøver (ASAT, ALAT, Bilirubin) hver måned i ugen op til planlagt månedlig injektion
 • Patienten instrueres i at melde evt. hududslet.
 • Re-baseline MRI uden kontrast udføres efter 3-6 måneders behandling. MR-skanning gentages derefter årligt.
 • Klinisk kontrol hvert halve år de første 2 år og derefter mindst 1 gang pr år med dertil hørende neurologisk skoring.


4. Håndtering af bivirkninger

Seponering er indiceret ved ASAT eller ALAT forhøjelse. De øvrige bivirkninger kan afhængigt af sværhedsgrad give indikation for pause/seponering.


5. Seponering og præparatskifte

Der findes i ingen evidens til anbefaling af specifik behandlingspause før overgang til anden immunbehandling. De immunologiske virkninger skønnes at være borte 2-3 måneder efter sidste injektion.


6. Graviditetsønske og amning

Konception anbefales på baggrund af begrænsede sikkerhedsdata tidligst 2 måneder efter seneste injektion. Amning under behandlingen frarådes pga manglende viden om effekten.


Senest revideret: 01.09.2017
Forfattere: Mads Ravnborg og Morten Blinkenberg
Referenter: Alex Heick og Peter Vestergaard
Godkender: Mads Ravnborg, Redaktionsgruppe B