Instruks

EFTER-AMBULANT OPFØLGNING AF PATIENT MED PARKINSONS SYGDOM

Formål:
Et redskab til at kunne håndtere et ambulant opfølgningsforløb med en Parkinson patient. (Hjælpeark PD)

Forkortelser:
REM Behavior Disorder (RBD)

Det efterambulante opfølgningsbesøg for patienter med Parkinsons sygdom har til sigte at sikre korrekt diagnose, behandling og at imødekomme de problemstillinger, patienter og pårørende vil møde under sygdommens udvikling.
Nedenstående liste er bestræbt udfærdiget i fht., hvad en optimal gennemgang af patienten som minimum bør indeholde ved jævnlige kontroller igennem 1 år.
Det er således ikke hensigten, at alle punkter skal behandles ved hvert kontrolbesøg – dette bør afhænge af konkrete problemstillinger og hyppighed af kontrolbesøg.
Listen er udfærdiget med baggrund i American Academy of Neurology guidelines 2011 baseret på systematisk gennemlæsning af reviews og metaanalyser med fokus på evaluering af Parkinsons sygdom.

1) Revision af diagnose:

• Vurdering af symptomer og udvikling
• Revision af Atypiske tegn (tidlige fald, dårligt levodopa respons, symptom symmetri ved debut, hurtig progression)

2) Vurdering af aktuel medicinsk behandling; effekt, bivirkninger, compliance og relaterede motoriske problemer (wearing–off, dyskinesier, off-time).

• Evt. parkinson-dagbog med registrering af ON/OFF-tid, dyskinesier
• Blodprøvekontroller afstemt til aktuel medicin, f.eks.

o Clozapin: perifér blodbillede, EKG
o COMT-hæmmer: leverfunktionsparametre

3) Psykiske og psykiatriske symtomer og kognitive funktioner

• Hallucinationer – tegn på demens i udvikling eller psykose
• Nedgang i kognitive evner, manglende overblik over aftaler etc. – tegn på demens
• Depression, angst, apati
• Impuls control disorder

o Eksempler på elementer; binge eating / computerspil / hyppig shopping / hypersexualitet

4) Vurdering af autonom dysfunktion

• orthostatisme, obstipation, vandladningsforstyrrelser, erektil dysfunktion

5) Vurdering af søvn

• ”Natten igennem”

o indsovning, evne til vending, urolig søvn (RBD) følelse af udsovet til morgen
o Hyppige natlige vandladninger bør rette fokus på natlig hypertension og kontrolleres med døgn-blodtryksmåling

• Søvnighed / dagssøvn; behov for middagslur(e), pludselige søvnanfald

6) Vurdering af faldepisoder

• Formålet med særskilt udspørgen til dette punkt er at afdække hyppighed af fald, i hvilken kontekst fald evt. opstår; herunder fastlåsning/freezing af fødder til underlaget som muligt udtryk for begyndende frontal involvering eller pludselig wearing-off som udtryk for manglende medicineffekt.

7) Vurdering af rehabilitation terapi

• Patienter med Parkinsons sygdom vil i individuel grad have gavn af hhv. fysio-, eller ergoterapi, taleterapeut, psykologsamtaler, diætistisk bistand etc.
• Opfølgende konsultationer bør adressere disse emner, herunder spørge til compliance og egen indsats, drøfte genoptræningsophold under indlæggelse på rehabiliteringscentre som Montebello, Vejle Fjord etc. med andre ptt. i lignende situation.
• Selvhjulpne patienter og patienter med stærke pårørende kan med fordel henvises til Parkinsonforeningen for introduktion og erfaringsudveksling med andre patienter i lignende situation.

8) Vurdering af sikkerhedsproblemer omkring sygdommen

• Vurdering af evne til at føre motorkøretøj

o Ved vurdering af pt.s evne til at føre motorkøretøj, (udover vurdering af fysiske problemer som on-off fænomener) lægges fokus på nedsættelse af opmærksomhed, påvirkning af evne til bearbejdning af komplekse indtryk, mental fleksibilitet, hukommelse og exekutive funktioner. I tvivlspørgsmål kan neuropsykologisk vurdering evt. hjælpe, ultimativt henvises til orienterende køreprøve.

• Medicinske bivirkninger

o Søvnanfald, impuls kontrol forstyrrelser o. lign.
o Paraklinik som ovenfor anført

9) Socialt

• Udfærdige henvisninger ifht. Regler om vederlagsfri fysioterapi (holdtræning), kronikertilskud etc.
• Vurdere behov for øget hjælp i hjemmet, ægtefælles behov for rekreation/aflastning eller regulær plejehjemsanbringelse.

Referencer:

• Klinisk vejledning for Parkinsons sygdom 2011, www.danmodis.dk
• Quality improvement in neurology: AAN Parkinson disease quality measures, Neurology 2010;75:2021–2027


Senest revideret d. 02.11.2020
Forfattere: Anne-Mette Havsager og  Erik Lisbjerg Johnsen
Referenter: Erik Hviid Danielsen og  Stephen Wørlich Pedersen
Godkender: Nanna Dombernowsky, redaktionsgruppe D