Instruks

Nyt siden sidst

  • Cenobamat er tilføjet
  • Istedet for evidensniveau angives nu anvendelse for de enkelte præparater

Formål

At give den neurologiske læge en kort gennemgang af de mest gængse Anti-Epileptiske Drugs (AEDs). Præparaterne er listet alfabetisk.

Listen er ikke udtømmende. For en uddybende gennemgang, herunder maks. doser, henvises til produktresumeerne for de enkelte AEDs. For en fuldstændig oversigt over tilgængelige AEDs henvises til f.eks. www.medicin.dk.

AED

Anvendelse

Startdosis

Virknings-mekanisme

Metabolisering

Vigtigste bivirkninger

OBS

Brivaracetam

(Briviact)

Supplerende behandling af fokal epilepsi +/-spredning til bilaterale tonisk-kloniske krampeanfald

25 mg x 2 optrappet med 25 – 50 mg ugentligt til 50 mg x 2. Maks. dosis 100 mg x 2

Høj selektiv affinitet til SV2A-proteinet i synapsen

Metaboliseres primært ved hydrolyse og i mindre grad i leveren

Sedation, svimmelhed, angst, depression og gastrointestinale symptomer

Risiko for fosterskade er ikke tilstrækkelig belyst

Klausuleret tilskud

Carbamazapin

(Carbamazepin,

Karbamazepin,

Tegretol,

Trimonil)

Monoterapi eller supplerende behandling ved fokal epilepsi +/- spredning til bilaterale tonisk-kloniske krampeanfald. Desuden generaliserede tonisk-kloniske krampeanfald

100-200 mg x 2 dagligt – øges langsomt til sædvanligvis 400 mg x 2-3 dagligt

Na-kanal blokker

Metaboliseres i leveren

Sedation, gastrointestinale symptomer, hududslæt, svimmelhed, hyponatriæmi, leukopeni, trombocytopeni, vægtøgning og menstruationsforstyrrelser

Relativt lav risiko for forsterskade

Nedsætter effekten af hormonale antikonceptiva og har Interaktioner med en række medikamina, herunder quetiapin og warfarin

Cenobamat (Ontozy)

Supplerende behandling af fokale anfald med og uden bilaterale tonisk-kloniske kramper hos voksne med fokal epilepsi, som ikke er blevet tilstrækkeligt kontrolleret på trods af tidligere behandling med mindst to antiepileptiske lægemidler i terapeutiske doser.

Anbefalet startdosis er 12,5 mg dgl., titreret gradvist til den anbefalede vedligeholdelsesdosis på 200 mg pr. dag. Baseret på klinisk respons kan dosis øges til maksimalt 400 mg dgll.

Na-kanal blokker og forstærker virkning af GABA

Omsættes via glucoronidering og via CYP (bl.a. CYP 3A4 og 2C19)

Somnolens, svimmelhed, træthed, nedsat syn (koordinationsbesvær dobbeltsyn, nystagmus og sløret syn) og andre CNS-relaterede symptomer

Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer – DRESS

Risiko for fosterskade kendes ikke – bør ikke bruges i graviditet.

Klausuleret tilstud

Clobazam

(Frisium)

Tillægsbehandling – sædvanligvis i forbindelse med opstart af anden AED, f.eks. Lamotrigin

5-10 mg til natten

-øges evt til maks. 10 mg x 3

Via GABA-receptorer

Metaboliseres i leveren

Sedation

Kørselsforbud ved opstart (8)

Bør kun anvendes i et begrænset tidsrum

Klausuleret tilskud

Lacosamid

(Vimpat)

Monoterapi eller supplerende behandling ved fokal epilepsi +/- spredning til bilaterale tonisk-kloniske krampeanfald

50 mg x 2

-øges til 100 mg x 2 efter 1-2 uger. Maks. dosis 300 mg x 2

Na-kanal påvirkning men virkningsmekanismen er forskellig fra andre Na-kanal blokkere

Metaboliseres i leveren og udskilles via nyrerne

Kvalme, hovedpine, svimmelhed, dobbeltsyn, påvirkning af balance og koordinering, træthed, gastrointestinale og psykiske symptomer

Risiko for fosterskade er ikke tilstrækkelig belyst

CAVE 2. og 3. grads AV-blok, alvorlig hjertesygdom og fenylketonuri

Klausuleret tilskud

Lamotrigin

(Lamictal,

Lamotrigin)

Monoterapi eller supplerende behandling ved fokal og generaliseret epilepsi

Monoterapi: 25 mg x 1 i 2 uger, 50 mg x 1 i 2 uger, 100 mg x 1 i 2 uger, 200 mg x 1

Polyterapi: Der henvises til medicin.dk

Fortrinsvis Na-kanal blokker

Metaboliseres i leveren

Hududslæt, hvorfor langsom optitrering er vigtig, tåles ellers typisk godt. Træthed, hovedpine, gastrointestinale og psykiske symptomer

Relativt lav risiko for fosterskade

Lamotrigin nedsætter ikke effekten af hormonale kontraceptiva

Valproat hæmmer metaboliseringen af lamotrigin. P-piller og carbamazepin øger metaboliseringen af lamotrigin.

Særlig opmærksomhed vedr. brug af lamotrigin og hjerteproblemer*.

Levetiracetam

(Keppra,

Levetiracetam)

Monoterapi eller supplerende behandling ved fokal og generaliseret epilepsi

250 mg x 2, optrappet med 250 mg ugentligt til 500 mg x 2 – ældre evt kun 250 mg x 2

Bindes til SV2A-proteinet i synapsen

Udskilles uomdannet via nyrerne. Dosis skal justeres ved nyreinsufficiens

Irritabilitet, aggressivitet, angst, depression, stemningslabilitet, sedation og gastrointestinale symptomer

Formentlig lille risiko for fosterskade

Oxcarbazepin

(Apydan,

Oxcarbazepin

Trileptal)

Monoterapi eller supplerende behandling ved fokal epilepsi +/- spredning til bilaterale tonisk-kloniske krampeanfald

150 mg x 2 – optrappes med 150 mg hver 4. dag til 300 (600) + 600 mg

Spændingsafhængig Na-kanal blokker

Glucuronidering i leveren og udskillelse via nyrerne

Sedation, svimmelhed, dobbeltsyn, hovedpine, gastrointestinale symptomer, hyponatriæmi, allergiske reaktioner og Stevens-Johnson syndrom

Kan nedsætte effekten af hormonale antikonceptiva og har interaktioner med en række medikamina

Klausuleret tilskud til Apydan, men almindeligt tilskud til Trileptal og Oxcarbazepin

Perampanel

(Fycompa)

Supplerende behandling af generaliserede tonisk-kloniske anfald og fokale anfald +/-spredning til bilaterale tonisk-kloniske krampeanfald

2 mg til natten – optitreres hver 14. dag til 4-8 mg til natten

Selektiv antagonist for AMPA-glutamatreceptor postsynaptisk

Metaboliseres i leveren

Sedation og svimmelhed. Sjældnere gastrointentestinale symptomer, psykiske symptomer, påvirket balance og koordination samt dobbeltsyn

Risiko for fosterskade er ikke tilstrækkeligt belyst

Bør ikke anvendes ved stærkt nedsat leverfunktion

Ved doser over 12 mg per dag er der risiko for nedsat virkning af hormonale antikonceptiva

Klausuleret tilskud

Topiramat

(Topimax,

Topiramat)

Monoterapi eller supplerende behandling ved fokal og idiopatisk generaliseret epilepsi

25 mg x 1 – optrappes med 25 mg hver 2. uge til virkning, typisk 100-200 mg fordelt på 2 doser

Blokade af spændingsafhængige Na-kanaler, påvirkning af AMPA- og GABAerge system

Delvis metabolisering i leveren, men udskilles også delvist uomdannet via nyrerne

Vægttab, gastrointestinale symptomer, svimmelhed, sedation og andre kognitive symptomer

Risiko for fosterskade – dog betydelig mindre risiko end for Valproat

Formentlig ikke interaktion med hormonale antikonceptiva i døgndoser under 200 mg dagligt

Valproat depot

(Delepsine,

Deprakine,

Orfiril)

Monoterapi eller supplerende behandling ved især generaliseret epilepsi

(600-) 1000 mg x 1 til natten

Anbefales som depotpræparat

Polyterapi: Der henvises til medicin.dk

Påvirker bl.a. GABAerge system og Na-kanaler

Metaboliseres i leveren, enzyminhibitor (interaktions mulighed)

Træthed, enchephalopati, svimmelhed, tremor, gastrointestinale, vægtøgning, hårtab, leverpåvirkning, knoglemarvspåvirkning, uregelmæssig menstruation

Kontraindiceret til kvinder i den fødedygtige alder pga. risiko for fosterskader

Blodprøver (hæmoglobin, leukocytter, trombocytter, leverenzymer og INR) ved behandlingsstart og 1, 6 og 12 mdr efter behandlingsstart

Hæmmer metaboliseringen af Lamotrigin

Zonisamid

(Zonegran)

Monoterapi eller supplerende behandling ved fokal epilepsi +/- spredning til bilaterale tonisk- kloniske krampeanfald

100 mg x 1 i 2 uger, 200 mg x 1 i 2 uge, dernæst 300 mg x 1

Polyterapi: Der henvises til medicin.dk

Kulsyreanhydrase-hæmmer og Na-kanal blokker

Metaboliseres i leveren

Træthed, hovedpine, vægttab, gastrointestinale og psykiske symptomer

Ingen data på risiko for fosterskade, hvorfor bør undgås til kvinder i fødedygtig alder

Klausuleret tilskud

 

*OBS: Særlig opmærksomhed vedr. brug af lamotrigin og hjerteproblemer.

Referencer

www. SST/Brugere og bivirkninger af antiepileptika, 2014
www.medicin.dk samt diverse produktresumeer


Senest revideret d. 09.05.2023
Forfattere: Hanne Mørk Christensen og Jakob Christensen
Referenter: Bjarke á Rogvi-Hansen og Martin Fabricius
Godkender: Christoph Beier, redaktionsgruppe E


Keywords: epilepsi, epilepsimedicin, kramper, krampeanfald