Strategidokument


 Baggrund:

DBS reducerer effektivt de motoriske kardinalsymptomer i form af rigiditet og hypokinesi og derved også motoriske fluktuationer. DBS er endvidere effektivt til behandling af tremor. Sekundært kan den medicinske behandling reduceres med op til 50%, hvorved levodopa inducerede dyskinesier aftager. DBS påvirker ikke sygdomsprogressionen.

Indgrebet udføres på Bispebjerg Universitetshospital i samarbejde med Rigshospitalet og på Århus Universitetshospital. Der er igennem de sidste godt 20 år opereret i alt ca. 500 patienter med PS i Danmark.

Kriterier for at henvise avancerede PS patienter til centre med speciale i bevægeforstyrrelser til vurdering mhp. DBS:

 • Patienten har eller har haft effekt af levodopa
 • Biologisk alder < 70 år
 • Sygdomsvarighed helst > 5 år for med størst mulig sikkerhed at udelukke atypisk Parkinsonisme
 • Moderate til svære ”on-off” motoriske fluktuationer og/eller
 • Moderate til svære dyskinesier og/eller
 • Medicinsk behandlingsrefraktær moderat til svær tremor
 • Moderat til svær sygdom, der påvirker patientens livskvalitet betydeligt (UPDRS III > ca. 30 i ”off”)
 • skal kunne samarbejde omkring forløbet
 • Patienter med tremor-dominant PD kan behandles med VIM /zona inserta DBS også >75 år

Eksklusionskriterier:

 • Demens
 • Betydelig, behandlingsrefraktær psykiatrisk sygdom (f.eks. svær depression)
 • Andre betydende somatiske lidelser, som forventes at kunne reducere patientens restlevetid betydeligt (f.eks. aktiv cancersygdom)
 • Tilstande, der ikke gør kirurgi eller MRI muligt

 Er patienten velegnet til DBS?

Afgøres af DBS-centret efter præ-operativ vurdering, som inkluderer:

 • Neuropsykologisk undersøgelse
 • MRI
 • PE2I-PET skanning eller PET dopamin-scanning( kan den ikke udelades ?) diagnosen
 • Test af Levodopa

Forventet effekt af DBS:

 • Resultatet er ikke bedre end den optimale effekt af medicinen, men effekten forbliver konstant over døgnet
 • Reduktion af tremor
 • Signifikant reduktion af de motoriske fluktuationer
 • Medicinforbruget reduceres med ca. 50%
 • Signifikant reduktion af dyskinesier
 • Symptomer som ikke reduceres ved levodopa så som  postural instabilitet, fastfrysning under gang og dysartri bedres heller ikke af DBS

Valg af target (stimulationskerne) ved DBS:

 • Ved stimulation i den subthalamiske nucleus (STN) reduceres både kardinalsymptomerne tremor, rigiditet og hypo/bradikinesi, men også motoriske fluktuationer og dyskinesier
 • Globus Pallidus Internus (GPi) kernen er et alternativt target til at behandle kardinalsymptomerne. Reducerer også dyskinesier, men reducerer ikke medicinforbruger i samme grad som ved STN-operation.
 • Ved stimulation i den ventrale intermediære nucleus i thalamus (VIM) reduceres kun tremor

Elektroderne implanteres oftest bilateralt og forbindes via en subcutan ledning til en impuls generator (IPG-enhed) placeret subcutant under den ene klavikel. Hver elektrode har fire kontakter i spidsen, stimulations- parametrene justeres med en lille håndholdt computer.

Kirurgiske komplikationer:

 • Risikoen for intracerebral hæmorrhagi er ca. 1%
 • Infektion i det implanterede system ses noget hyppigere, specielt omkring det subcutane batteri. Det kan være nødvendigt at fjerne batteriet helt i en periode på 2-3 måneder for at sanere infektionen, før det kan indopereres igen

Bivirkninger til stimulationen:

 • Forværring af dysartri
 • Forværring af gang- og balancebesvær, specielt hos patienter over 65 år
 • Paræstesier
 • Øjenåbningsapraxi (kan bedres med injektion af botulinum toxin)
 • Dystoni
 • Psykiatriske symptomer (som regel forbigående og behandlelige, evt. også forebyggende)
 • – Konfusion
 • – Depression
 • – Mani
 • – Psykose
 • – Angst og apati
 • Neuropsykologiske symptomer
 • – Nedsat ordmobilisering
 • – Øget impulsivitet

Hardware komplikationer:

 • Elektrode vandring
 • Kabelbrud
 • Vandring af impulsgeneratoren
 • Batterisvigt

Opfølgning:

 • Tæt kontrol de første 3-6 måneder postoperativt ved DBS centret med henblik på optimal justering af stimulation og den medicinske behandling. Herefter som regel behov for sjældnere kontrol med justeringer i relation til sygdoms-udviklingen. Behandlingen af nytilkomne symptomer foregår i samarbejde med den henvisende neurolog/lokale neurologiske afdeling og DBS centret.
 • Genopladeligt batteri skal skiftes hvert 15 år og ikke- genopladeligt hvert 3-5 år.
 • MR scanning er generelt kontraindiceret ved DBS, men kan dog udføres på DBS centret, hvis MR/DBS guidelines udarbejdet af producenten følges.
 • Diatermi og terapeutisk ultralydsbehandling er kontraindiceret.

Senest revideret den 07.03.2024
Forfattere: Merete Karlsborg og Mette Møller
Referenter: AnneMette Løkkegaard og Erik Danielsen
Godkender: Nikolaj Folke la Cour Karottki, redaktionsgruppe D