Instruks

Formål
At vejlede den neurologiske læge i undersøgelse og behandling af patienter med hjernemetastaser.

Epidemiologi
Metastaser til hjernen er en hyppig komplikation til systemisk cancer og ses hos 20-40% af alle voksne cancer patienter. Intracerebrale metastaser kan optræde enkeltvis, men er oftest multiple.

Histologi
Hjernemetastaser kan forekomme hos patienter med alle cancertyper, men ses hyppigst hos patienter med småcellet lungecancer (50-60%), mammacancer (15-20%), malignt melanom (5-10%), renalcellecarcinom og GI-cancer. Hos 10-15% kendes den primære cancertype ikke.

Klinik
Primære cancerceller spredes til hjernen ad forskellige veje, hvoraf hæmatogen spredning formentlig er den hyppigste. Da den største del af blodforsyningen til hjernen går til storhjernen, er det her de fleste metastaser findes (80%). Yderligere 15 % findes i cerebellum og 5% i hjernestammen.

Hos de patienter med hjernemetastaser, der udviser neurologiske symptomer (2/3), er hovedpine, ændret mental status, fokalneurologiske udfaldssymptomer, kramper og gangforstyrrelser de hyppigst forekommende symptomer.

Diagnostik
MR skanning med og uden kontrast er den foretrukne undersøgelse, og kun hvor der er ufravigelig kontraindikation imod en sådan undersøgelse, kan CT skanning anvendes i stedet. Generelt kan neuroradiologisk undersøgelse ikke anvendes til at bestemme, hvorfra metastasen stammer. Differentialdiagnoser som primær cancer, CNS-lymfom og absces skal overvejes i alle tilfælde.

Kirurgisk fjernelse af en metastase eller neuronavigationsvejledt/ stereotaktisk biopsi af en metastase anvendes ofte, hvis primær cancertype ikke er kendt eller ikke  er sandsynliggjort ved andre undersøgelser, f.eks. CT-skanning af thorax og abdomen/PET-CT.

Behandling
Behandlingen kan være akut, men er oftest elektiv og stiler imod:

1. Behandling rettet imod fjernelse af tumor/reduktion af tumorbyrde
a. Kirurgi skal overvejes til alle patienter med én eller få intracerebrale metastaser, men kun ca. 50% vil være egnede til kirurgi. Dybt beliggende tumor, ekstensiv systemisk tumorbyrde og komorbiditet kontraindicerer ofte kirurgisk behandling.
b. Stereotaktisk strålebehandling. Kan anvendes ved en eller få (færre end 5) metastaser, hvor størrelsen er ≤ 3 cm.
c. Helhjernebestråling stiler imod at reducere forekomsten af nye metastaser i hele hjernen.
d. Kemoterapi. Anvendes kun for enkelte specifikke hjernemetastaser og oftest ikke indenfor de hyppigst forekommende former.

2. Lindrende og palliativ behandling
a. Korticosteroid behandling. Oftest anvendes peroral prednisolon i doser fra 25 mg til 100 mg. Ved akut påvirkning kan i.v. methylprednisolon 125 mg anvendes.
b. Antiepileptika
c. Smertebehandling

Faktorer, der taler imod behandling:

  • stor systemisk tumorbyrde
  • kort forventet restlevetid (<3mdr)
  • patientens ønske eller dårlig compliance
  • lav Karnofsky Performance Score
  • komorbiditet (kan være af afgørende betydning for hvilken behandling, der kan tilbydes)

Henvisning til neurokirurgisk afdeling foregår elektronisk/via fax til kræftpakkeforløb i henhold til lokal instruks. Det gælder både med og uden kendt primær tumor. Afhængig af lokale forhold kan man vælge at henvise alle patienter med nydiagnosticeret intracerebral metastase til neurokirurgisk afdeling samtidig med henvisning til relevant onkologisk eller anden afdeling. Man kan også efter lokale aftaler vælge udelukkende at henvise de patienter, hvor man mener kirurgisk behandling/diagnostik er indiceret, f.eks. patienter med solitær metastase eller få metastaser og god performance status samt patienter med ukendt primær malign grundsygdom til diagnostisk afklaring.

Kun i de tilfælde hvor akut behandling skønnes nødvendig, f.eks. patienter med bevidsthedspåvirkning og patienter med akut obstruktiv hydrocephalus, tages telefonisk kontakt direkte til neurokirurgisk bagvagt/vagthavende.

Henvisninger
Se dokumenter i Dansk Neuroonkologisk Gruppe


Senest revideret d. 10.11.2021
Forfattere: Mette Katrine Schulz og Mads Hjortdal Grønhøj
Referenter: Birthe Krogh Rasmussen og Frantz Rom Poulsen
Godkender: Annette Sidaros, redaktionsgruppe E


Keywords: