Instruks

 1. Baggrund
  Behandling med autolog hæmopoietisk stamcelle transplantation (AHST) af MS patienter indebærer højdosis kemoterapi (cyclofosfamid og thymoglobulin) med autolog hæmopoietisk stamcellestøtte. Behandlingen er kraftigt immunsupprimerende og forskellige kemoterapi-regimer i ukontrollerede fase 2 studier har vist reduktion af attakker og MR aktivitet samt at handikapudvikling kan bedres betydeligt efter behandling. Til gengæld kan behandlingen give alvorlige bivirkninger, hvor mortalitetsrater tidligere er rapporteret til 1-2% men i en nylig metaanalyse ned til 0,3%. Derfor forbeholdes behandlingen primært patienter med aggressiv attakvis MS som har fortsat sygdomsaktivitet og handikapudvikling trods 1. og 2. linje behandling. Aktuelt gives AHST i Danmark som lavdosisregime, med cyclofosfamid som konditionerende behandling, og udføres på Rigshospitalet i samarbejde mellem Dansk MS Center, Neurologisk Klinik, og Hæmatologisk Klinik. Desuden deltager Sclerosehospitalerne i Danmark i den koordinerede rehabiliteringsindsats efter behandlingen.

2. Indikation

Vejledende inklusionskriterier:

 • Aggressiv attakvis MS
 • Svære invaliderende attakker og betydelig MR aktivitet hos ubehandlede
 • Mindst to alvorlige, dokumenterede attakker og typisk MR aktivitet på 1. linje behandling
 • Dokumenteret alvorligt attak og typisk MR aktivitet på 2. linje behandling
 • Alder 18-50 år
 • Expanded disability status scale (EDSS) 3,0-6,0 (inkl.)
 1. Kontraindikationer
 • Progressiv MS
 • Det må i hvert enkelt tilfælde overvejes, om tidligere eller aktuel immunsupprimerende eller immunmodulerende behandling kontraindicerer den planlagte behandling
 • WHO Performance status > 2
 • LFU med diffusionskapacitet mindre end 40%
 • Hjerteinsufficiens med LEVF < 45%
 • Flere fysiske handikap, der øger risikoen for procedurerelateret mortalitet
 1. Interaktioner
 • Statiner (fluconazol)
 • Hjertemedicin
 • Marevan/NOAK ved trombocyttal <40
 1. Bivirkninger

Almindelige kemobivirkninger:

 • Kvalme
 • Hårtab
 • Mucositis
 • Diaré
 • Træthed
 • Cytopenier
 • Infektion

Sjældne alvorlige bivirkninger:

 • Mortalitet 0,3 %
 • Sepsis
 • Leversvigt
 • Sekundær cancer
 • Sekundær autoimmunitet

 BEHANDLINGSFORLØB

 1. Før behandlingen startes

Forsamtale ca. 1 uge før forundersøgelsen, hvor behandlingens procedurer, forløb og bivirkninger gennemgås. Der koordineres et tandeftersyn.

Forundersøgelse med anlæggelse af toløbet VAS-kateter, blodprøver (virus screening m.m.), EKG, LFU, MUGA samt rtg.af thorax.

Stamcellehøst forudgået af mobilisering med cyclofosfamid samt filgrastim.

 2. Behandlingsstart

Højdosis kemoterapi med stamcellestøtte (hæmatologisk klinik). 5 dages behandling med cyclofosfamid, thymoglobulin og Solumedrol efterfulgt af stamcelleinfusion.

3.  Monitorering

Baseline EDSS og MR neuroakse med kontrast (RH) udføres senest 1 måned inden behandlingsstart.

Efter udskrivelse:

Patienterne med MS følges i Hæmatologisk klinik i 3 mdr. eller indtil de er næsten fuldt restitueret efter højdosisbehandlingen med stamcellestøtte med

 • CMV,EBV screening ugentligt i 3 mdr. efter højdosisbehandlingen
 • Ugentlig Hgb, leukocytter, diff., trombocytter, Na, K, creat. og CRP

Neurologisk status monitoreres i neurologisk regi med

 • MR-scanning af neuroaksen (RH) 6 og 12 mdr. efter behandlingen og derefter årligt
 • Blodprøvekontrol hver 14.dag de første 6 måneder, og derefter hver 2.måned
 • Klinisk kontrol omfatter klinisk scoring hvert halve år de første 2 år og derefter mindst 1 gang pr. år
 1. Graviditet/fertilitet

Evt. vil der kunne foretages udtagning af ovarievæv/sæddeponering.


Senest revideret: 23. februar 2022
Forfattere: Morten Blinkenberg og Jeppe Romme Christensen
Referenter: Finn Sellebjerg og Helle Hvilsted
Godkender: Mads Ravnborg, Redaktionsgruppe B