Strategidokument

Baggrund:
De spinocerebellare ataksier (SCA) er en heterogen gruppe of degenerative sygdomme forårsaget af dysfunktion af cerebellum, hjernestamme samt efferente og afferente forbindelser til/fra disse strukturer. Arvegangen ved hereditære ataksier kan være autosomal dominant, autosomal recessiv, X-bunden eller mitokondriel.

Klinisk har alle patienter en cerebellar ataksi og ofte andre ledsagesymptomer/fund (f.eks. ekstrapyramidale, pyramidale, neuropatiske, kognitive, retinale og anfaldsfænomener).

Udredning:

• Beskriv fænotypen
• Udførlig familieanamnese (stamtræ)
• MRI af cerebrum
• Udeluk andre årsager til ataksi

Knapt halvdelen af tilfældene i SCA-gruppen skyldes ekspansion af ét af CAG repeat-generne (SCA1, 2, 3, 6, 7, 17, DRPLA), der har autosomal dominant arvegang. 5-10 % skyldes konventionelle patogene varianter i et ikke-CAG repeat-gen, der hver især er sjælden forekommende.  Hos resten kan man ikke stille en molekylær-genetisk diagnose på nuværende tidspunkt.

• Konsulter en neurologisk afdeling med højt specialiseret funktion/klinisk genetisk afdeling inden molekylær-genetisk analyse  og foretag aldrig molekylær-genetisk undersøgelse uden patient/familie er informeret og relevant rådgivet (se ”Genetisk rådgivning vedr. prædiktiv gentest”). Afhængig af genetisk udredningsstrategi skal man være  opmærksom på, at der ved en række af de genetiske paneler, exomsekventering og helgenomsekventering er behov for  udvidet informeret mundtligt og skriftligt samtykke i henhold til retningslinjerne fra Nationalt Genom Center forud for analysen.

Forslag til molekylær-genetisk algoritme (ved mistanke om arvelig ataksi):

1. Hvis pigmentær retinopati: SCA7
2. Sen debut (> 50 år): SCA6, Fragilt X-associeret Tremor/Ataksi Syndrom (FXTAS) (bortset fra ved mand-til-mand transmission), Friedreichs ataksi (FRDA), Cerebellar Ataksi-Neuropati-vestibulær Arefleksi Syndrom (CANVAS)
3. Alle andre: SCA1, 2, 3, 6, 7. FRDA. CANVAS: hvis sporadisk eller uklar familiehistorie
4. Hvis alle analyser er negative: overvej supplerende tests baseret på fænotype. Evt. targeteret NGS-pakke, exom- eller helgenom-sekventering

Hvor:
De neurologiske afdelinger på Rigshospitalet, Århus Universitets Hospital og Odense Universitets Hospital har højt specialiseret funktion indenfor neurogenetik i samarbejde med klinisk genetisk afdeling samme sted og klinisk genetisk afdeling Aalborg Universitetshospital.


Senest revideret d. 15.02.2023
Forfattere: Jørgen E. Nielsen og Anja Frederiksen 
Referenter: Erik Danielsen og Michael Nielsen
Godkender: Nanna Dombernowsky, redaktionsgruppe D