Strategidokument

Formål: Klassisk symptombillede og udredning ved mistanke om PDD/DLB

Forkortelser

PDD: Parkinson med demens
DLB: Demens med lewy bodies

DLB og PDD er progredierende neurodegenerative sygdomme karakteriseret ved aflejring af synuklein i neuroner (lewy bodies).

DLB og PDD udgør tilsammen ca. 8 % af alle demenssygdomme. Ca. 75 % af patienter med Parkinsons sygdom vil i forløbet udvikle kognitive problemer.

Definition

PDD: Demensudvikling hos en patient med kendt Parkinsons sygdom.
DLB: Demensdiagnosen stilles op til et år før eller samtidig med udviklingen af de motoriske symptomer.

Diagnostiske kriterier

Lewy Body Demens (DLB) – McKeith kriterier (2017)

 • Opfylder demenskriterier, her fremadskridende kognitive tab, som influerer på normalt socialt liv eller praktiske funktioner.
  Især påvirkning af opmærksomhed, subkortikal-frontale og visuospatiale funktioner.
 • Mindst 2 (probable DLB) af følgende (for possible DLB én af følgende)
  • Fluktuerende kognition
  • Visuelle hallucinationer
  • REM sleep behaviour disorder
  • Parkinsonisme (en eller flere symptomer, som måske først kommer senere i forløbet)
 • Supplerende kriterier (hvis til stede sammen med én af ovenstående: Probable DLB)
  • Svær neuroleptika sensitivitet
  • Postural instabilitet, gentagne fald, synkoper
  • Sværere autonom dysfunktion som obstipation, ortostatisk hypotension, urin inkontinens, hypersomni, hyposmi, hallucinationer, vrangforestillinger, apati, angst og depression

Følgende biomarkører støtter diagnosen:

  • Lav dopamin transporter optagelse i basalganglier ved SPECT eller PET
  • Relativt velbevaret medial temporallap på CT eller MR-C, occipital hypometabolisme på FDG- PET
  • Prominent posterior slow-wave activity på EEG

Der er i 2020 udgivet forskningskriterier for prodromal DLB (McKeith IG, Neurology 2020)

Demens ved Parkinson’s sygdom (PDD) (2007)

 • Parkinson’s sygdom i henhold til Queen Square Brain Bank kriterierne.
 • Snigende progredierende demens hos en pt. med kendt Parkinson sygdom i mere end 1 år.
 • Supplerende kliniske kriterier
  • Svingende opmærksomhed
  • Eksekutiv dysfunktion
  • Forringet visuokonstruktiv funktion
  • Forringet hukommelse (hukommelsen bedres som regel ved cueing)
  • Sprog: grundlæggende sprogfærdigheder er stort set intakte
 • Øvrige
  • Apati
  • Depressive symptomer
  • Visuelle hallucinationer
  • Udtalt søvntrang i dagtid
 • Kognitiv dysfunktion må ikke skyldes anti-parkinson medicin 

Forhold, der tyder på andre tilstande eller sygdomme som årsag til mental svækkelse, og som umuliggør en pålidelig diagnose af PDD/DLB

 • De kognitive og adfærdsmæssige symptomer ses udelukkende sammen med andre tilstande som f.eks:
  • Akut konfusion på grund af somatisk sygdom eller infektion medførende delir
  • Medicinforgiftning eller alkoholmisbrug
  • Svær (Major) depression ifølge DSM-IV kriterier
  • Kliniske fund svarende til sandsynlig VaD ifølge VAS-cog kriterier.
  • Hvis ekstrapyramidale symptomer (parkinsonisme) først optræder ved svær demens.

Udredning

Dokumentet ”Kognitiv dysfunktion – udredning og differentialdiagnostik”

Supplerende parakliniske undersøgelser som foreslås ved mistanke om DLB/PDD:

 • MR-C mhp. evt. vaskulær sygdom eller fokal atrofi.
 • Undersøgelse af dopamin transporter (PET PE2I eller 123I-FP-CIT SPECT-DAT)
 • Undersøgelse af hjernens regionale glucosemetabolisme (18F-FDG-PET) mhp. nedsat metabolisme parietooccipitalt og cingulate island sign ved tvivl om typen af demenssygdom (Alzheimers sygdom eller DLB/PDD).

Behandling (Patienter med DLB og PDD tåler dårligt neuroleptika og antikolinergika)

Behandling bør rette sig mod:

 • Demenssymptomer: Se dokumentet ”antidemensmedicin”. Det kan overvejes at tilbyde tillæg af behandling med memantin til patienter med Lewy body demens eller Parkinsons sygdom med demens, såfremt AChEI er forsøgt.
 • Hallucinationer: Forsvinder ofte når AChEI er optrappet til max. dosis. Såfremt der fortsat er generende hallucinationer da tillæg enten Quetiapin (12,5mg-50mg) eller Clozapine (start dosis 12,5mg – obs. regelmæssige blodprøver og EKG).
 • Motoriske symptomer: Generelt tåles PD-medicin dårligt, da det forværrer hallucinationer og ortostatisme. Levodopa optrappes meget langsomt (start med Levodopa 50/12,5mg x 1 med ugentlig optrapning med Levodopa 50/12,5mg indtil effekt/bivirkninger – f.eks. Levodopa 100/25mg x 3).
 • Depression: Se dokumentet “Parkinsons Sygdom – behandling af non-motoriske symptomer”
 • Autonom dysfunktion (obstipation, ortostatisme, urininkontinens): Se dokumentet “Parkinsons Sygdom – behandling af non-motoriske symptomer”
 • REM-søvn forstyrrelse: Se dokumentet “Parkinsons Sygdom – behandling af non-motoriske symptomer”

Senest revideret d. 14.04.2023
Forfattere: Anne-Mette Hejl og Hanne Gottrup
Referenter: Lene Wermuth 
Godkender: Nanna Dombernowsky, redaktionsgruppe D