Strategidokument

Formål
At give et overblik over indlæringsvanskeligheder.

Definition
Indlæringsvanskeligheder er fælles betegnelse for specifikke udviklingsforstyrrelser af følgende skolefærdigheder:

  1. Specifik læseforstyrrelse (ordblindhed)
  2. Specifik staveforstyrrelse
  3. Specifik regnevanskelighed (dyskalkuli)
  4. Blandet udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder

Det drejer sig om forstyrrelser, hvor normale mønstre for udvikling af intellektuelle skolefærdigheder er tilbagestående fra de tidligste udviklingstrin. Forstyrrelserne er ikke følgen af mangelfuld undervisning, mental retardering eller nogen form for erhvervet hjerneskade eller sygdom.

  1. Specifik læseforstyrrelse (ordblindhed) er en specifik og væsentlig forstyrrelse i udvikling af læsefærdigheder, som ikke alene forklares ved mental alder, synsproblemer, neurologisk lidelse eller mangelfuld skolegang. Læseforståelse, ordgenkendelse, højtlæsningsevne og udførelse af færdigheder, som kræver intakt læseevne, kan alle være afficeret. Læseforstyrrelsen er ofte forudgået af forstyrrelser i tale- og sprogudvikling.
  1. Specifik staveforstyrrelse er betegnelse for specifik og betydende mangelfuld udvikling af stavefærdigheder uden forstyrrelse af læsefærdigheden. Skyldes ikke tilbagestående mental udvikling, synsproblemer eller mangelfuld skolegang. Evnen til højt stavning og til at skrive korrekt er begge afficeret.
  1. Specifikke regnevanskeligheder (dyskalkuli) er betegnelse for tilbagestående regnefærdigheder, som ikke skyldes mental retardering eller mangelfuld skolegang. Regnevanskelighederne omfatter manglende evne til at beherske basale regnefærdigheder, såsom addition, subtraktion, multiplikation og division snarere end mere abstrakte matematiske færdigheder i algebra, trigonometri, geometri og komplekse beregninger.
  1. Blandet udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder er betegnelse for en mindre veldefineret restgruppe af forstyrrelser, hvor både regne-, læse- og stavefærdigheder er afficeret, men hvor forstyrrelsen ikke kan forklares ved mental retardering eller mangelfuld skolegang.

Diagnosen
Diagnosen stilles ved hjælp af specifik psykologisk test. Mental retardering, synsforstyrrelse, hørenedsættelse, samt neurologisk lidelse eller erhvervet hjerneskade skal være udelukket.

Behandling
Ingen kausal behandling. Børn med indlæringsvanskeligheder får specialundervisning.


Senest revideret d. 29.04.2021
Forfattere: Dragan Marjanovic og Anne Sabers
Referenter: Niels Degn og John Østergård
Godkender: Annette Sidaros, redaktionsgruppe E